menu

SERWIS INFORMACYJNY

Forum Konsultacyjne

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: BCC
Przejdź do źródła

Posiedzenie Komisji ds. Rynku Farmaceutycznego w dniu 15 listopada dotyczyło badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Komisji w celu ewaluacji dotychczasowych prac i dostosowania zasad pracy Komisji do oczekiwań uczestników spotkań.  Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że polityka informacyjna Komisji oraz formuła jej pracy jest dobrze zorganizowana i efektywna. Komisja zdecydowała, że w 2018 posiedzenia odbywać się w cyklu dwumiesięcznym z zastrzeżeniem możliwości zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych w sytuacjach tego wymagających. Poprzez zmniejszenie częstotliwości spotkań zwiększony zostanie nacisk na prace poszczególnych Podkomisji i członków zaangażowanych indywidualnie.  Komisja zamierza kontynuować rozpoczęte prace. Dodatkowo zostaną podjęte działania mające na celu powołanie tzw. Forum Konsultacyjnego przy Komisji, którego zadaniem będzie stworzenie przyjaznego i efektywnego miejsca wymiany opinii z udziałem ekspertów, polityków i urzędników działających w obszarze rynku farmaceutycznego. Inicjatywa ta będzie jednym z priorytetów działań Komisji na rok 2018.

WRÓĆ DO LISTY